Vad gjorde Unga Experter 2023

Unga Experter överlevde pandemin och siktar framåt. Under 2023 har några av våra erfarna medlemmar fyllt 18 år och lämnar barnsjukvården. Vi har haft en kampanj på barnsjukhuset för att värva nya medlemmar. Nu har vi haft möte med ett par nya intresserade. Vi behöver er hjälp att bli fler!

Under hösten har också BUP bett rådet om hjälp att bilda en motsvarande grupp där, vilket är mycket glädjande. Här är en del av det vi gjort under 2023:
• vi haft flera möten, varav några digitalt. Totalt har fem medlemmar varit aktiva
• ett studiebesök på barnsjukhusets bibliotek och ett på regionhabiliteringen Folke Bernadotte
• samordnaren Ella har deltagit vid flera personalmöten i olika delar av barnsjukhuset
• vi nämndes av sjukhusets chefsläkare i personaltidningen Ronden (sid 23 här)
• en medlem medverkar i regionens nya grundutbildning om barnets rätt
• en medlem var en av Region Uppsalas unga regionutvecklare sommaren 2023