Skolor sökes till projekt

Vi söker fler skolor som vill delta i Arvsfondsprojektet Föräldrafokus.

Föräldrafokus utgår från att den viktigaste faktorn bakom skolframgång är barnets relation till sina föräldrar och andra viktiga vuxna.

Kontakt

Isabel Eriksson

Projektledare

Isabel arbetar med Arvsfondsprojektet Föräldrafokus.

018 410 10 31

isabel.eriksson@barnombudet.se

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Arvsfondsprojektet Föräldrafokus erbjuder ett föräldrastödprogram på skolor. Vi söker nu nya skolor som vill delta.

Projektet finansierar en halvtidstjänst som familjestödjare på varje skola som deltar. Familjestödjarnas uppgifter är att implementera metoden på skolorna.

FöräldraFokus är en universell föräldrastödsmetod för alla barn, från förskoleklass till gymnasiet. Metoden vilar på en föräldrautbildning som tillsammans med en integrerad handbok möjliggör och skapar goda förutsättningar för FöräldraFokus-dialogen

FöräldraFokus

  • är en universell föräldrastödsmetod för alla barn
  • grundas på relationsbaserad utvecklingspsykologi
  • vilar på en föräldrautbildning tillsammans med en integrerad handbok
  • utgår från att den viktigaste faktorn bakom skolframgång är barnets relation till sina föräldrar och andra viktiga vuxna

Arvsfondsrojektets mål är att göra föräldrar och mentorer medvetna om hur de kan skapa förutsättningar för barn att knyta an till dem på djupet och därmed mogna och klara av skolan.

Familjestödjaren kan anställas av skolan eller av Barnombudet. Väljer skolan den senare varianten bör skolan ligga i Uppsala med omnejd.