Kontaktklasser

Barn och unga är experter på sina liv. Deras unika perspektiv kan ge viktiga bidrag till samhällsutvecklingen.

Med vår metod Kontaktklasser får eleverna en inblick i hur de demokratiska processerna går till i den egna kommunen och/eller regionen – och de vuxnas beslut blir bättre underbyggda.

Kontakt

Karin Mellin

Förstärkare

018-700 99 37

karin.mellin@barnombudet.se

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Uppdragsgivare

Det är viktigt, och faktiskt en skyldighet, att beslutsfattare och andra vuxna tar vara på barns och ungas sakkunskap.

Metoden Kontaktklasser underlättar dialogen mellan barn och besluts­fattare. Med hjälp av Barnombudet får ni del av barns och ungas expertis och bidrar samtidigt till att genomföra barnets rättig­heter.

 • Barn och unga är experter på sina liv. Deras unika perspektiv kan ge viktiga bidrag till samhällsutvecklingen.
 • Att lyssna till barns åsikter i frågor som berör dem och ta åsikterna i beaktande är en av de vägledande principerna i barnkonventionen.
 • Denna rättighet har varit eftersatt i myndighetsutövande. Detta påtalades i Barnkonventionsutredningen (SOU 2020:63) och har lett till att förvaltningsdomstol har upphävt beslut.

Ambitionen är att kontaktklasser ska finnas från förskoleålder till och med gymnasiet, med geografisk spridning inom hela Uppsala län.

Så kan det gå till

 1. Vad vill ni veta?
  Ni, som uppdragsgivare, formulerar en fråga/frågor till en grupp av barn eller unga.
 2. Så ska vi göra!
  Vi träffas för att bestämma hur dialogen ska designas och hur resultatet ska användas. Hänsyn tas till exempel till barns/ungas ålder och mognad och geografiska och socio­ekonomiska faktorer.
 3. Dialog
  Barnombudet leder arbetet med dialogen i klassen och genomför den tillsammans med er.
 4. Samman­ställning
  Resultaten från dialogen sammanställs av uppdragsgivaren.
 5. Återkoppling
  Uppdragsgivaren återkopplar besluts­processen till barn och unga som deltagit i dialogen. Detta sker så snart om möjligt och löpande.

Arvodering

Deltagande klasser arvoderas av uppdragsgivaren till klasskassan för sitt bidrag: 100 kr/elev som deltar.

Barnombudet ersätts av uppdragsgivaren enligt överenskommelse. Visst arbete med Kontaktklasser ingår i Barnombudets partnerskap med Uppsala kommun respektive Region Uppsala. Läs mer.

Elever

Metoden Kontaktklasser ger eleverna inblick i hur de demokratiska processerna går till i den egna kommunen och/eller regionen. 

Metoden Kontaktklasser underlättar dialogen mellan barn/unga och beslutsfattare. Med hjälp av Barnombudet i Uppsala län kan eleverna möta beslutsfattare i den egna kommunen eller regionen för att samtala om de frågor som berör barn och unga. 

Alla klasser från förskoleålder till och med gymnasiet i hela Uppsala län är välkomna att bli kontaktklasser. 

 • Barn och unga är experter på sina liv. Deras unika perspektiv kan ge viktiga bidrag till samhällsutvecklingen.
 • Att barn och unga får ge sina synpunkter i frågor som berör dem och att få respekt för sina åsikter är en av de vägledande principerna i barnkonventionen. 
 • Att få möjligheten att säga sin mening och få sina åsikter respekterade ökar självförtroendet och tilliten till de demokratiska principer och arbetsformer  

Så går det till 

Anmäl er som kontaktklass

När vi har en dialog på gång skickar vi ut information till klasser på de skolor som uppdragsgivaren önskar. Klassen väljer om den vill delta. Först till kvarn gäller.

Genomförandet av dialog

Barnombudet leder arbetet med dialogen och genomför dialogen tillsammans med frågeställaren/uppdragsgivaren.

Återkoppling

Uppdragsgivaren ger återkoppling till klassen om hur uppdragsgivaren har tagit hand om elevernas synpunkter. Detta sker så snart om möjligt och löpande.

Arvodering

Klasskassan eller motsvarande får 100 kr per deltagande elev.

Detta ingår i partnerskap

Denna information gäller uppdragsgivare. För klasser är det alltid gratis och arvoderat att vara kontaktklass.

Visst arbete med Kontaktklasser ingår i Barnombudets partnerskap med Uppsala kommun respektive Region Uppsala. Se nedan.

Uppsala kommun

I IOP mellan Barnombudet och Uppsala kommun 2022-2024:

”Utbilda och stödja i förarbete för dialoger med barn och unga tillsammans med kommunkoncernen. Utanför IOP kan även Barnombudet finnas tillgänglig för köp av dialogtjänster (i enlighet med upphandlingsreglerna).”

 • Möten inför en dialog, kring önskemål, behov och upplägg mellan Barnombudet och uppdragsgivaren ingår inom partnerskapet. Detta oavsett om det landar i att Kontaktklasser är det mest lämpliga tillvägagångssättet.
 • Övriga kostnader kopplat till Kontaktklasser ersätts utöver partnerskapet.

Region Uppsala

IOP mellan Barnombudet och Region Uppsala 2021-2023:

”BOiU bidrar med att designa, bjuda in och genomföra delaktighetsprocesser med barn och unga till vilka medarbetare och beslutsfattare bjuds in.”

 • Inom partnerskapet ingår upp till fyra delaktighetsprocesser/år med fyra grupper barn/unga per process. En delaktighetsprocess per verksamhetsområde.
 • Deltagande klasser arvoderas till klasskassan med 100 kr/elev som deltar. Uppdragsgivaren står för kostnaden. Barnombudet administrerar arvoderingen.
 • Därutöver kan Barnombudet göra utökade varianter eller motsvarande mot ersättning. Detta gäller även andra varianter än just Kontaktklasser.

Ytterligare inom IOP mellan Region Uppsala och Barnombudet vad gäller dialog:

Region Uppsala verkar för att i samverkan med Barnombudet förstärka delaktighet och inkludering av barn och unga i Region Uppsalas arbete samt planerings- och utvecklingsprocesser.

Region Uppsala verkar för att i samarbete med Barnombudet och andra aktörer skapa strukturer och systematisk dialog där barns och ungas perspektiv kan tas tillvara inom ramen för Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget.