Verksamhetsberättelse 2020

Förord

2020 blev ett mycket annorlunda år för oss alla. I Uppsala, i länet, i Sverige och i världen. I verksamheten på Barnombudet har vi, trots att större delen av arbetet skett hemifrån, kunnat genomföra en hel del aktiviteter.

Vår stödverksamhet har varit som tidigare; de flesta som når oss är vuxna, föräldrar och personal som arbetar nära barn. Att allt fler yrkesverksamma vill utveckla barnrättsarbetet, efterfrågar oss och kontaktar oss är mycket positivt.

Vi är glada för att så många besöker vår hemsida för att ta del av våra utbildningsinsatser, våra material och projekt.

Många har också deltagit på våra webbseminarier. Trots årets speciella situation har ungdomar genom vår verksamhet kunnat göra sina röster hörda. Som exempel kan nämnas tidningen Word och det arbete som de kommunutvecklande sommar­jobbarna genomförde i somras. Fantastiskt bra arbete av engagerade ungdomar! BOiU:s Unga experter, med egna erfarenheter av kronisk sjukdom, har påverkat genom att ha dialog med bland annat läkare. Konceptet har spridits till andra specialistmottagningar och BUP i landet.

Men. Vi har bara kunnat genomföra några få skolbesök, och event, där vi planerat för att möta vuxna och barn, har inte heller genomförts. Medlemsaktiviteter och samarbeten har fått ställas in eller flyttas fram. Vi drygt 350 föreningsmedlemmar har fått nöja oss med nyhetsbrev och webbseminarier. Men aldrig har så många följt oss på sociala medier som 2020. Våra projekt och de material som framställts har varit intressanta för många.

Nu ser jag framåt! Vi är på gång! 2021 har ett idéburet offentligt partnerskap inletts med Region Uppsala. Möjligheterna att utveckla barnrättsarbetet tillsammans i regionen och länet blir utmanande och spännande.

I arbetet med Uppsala kommun sker också utveckling. Som ett gott exempel kan nämnas att Barnrättspriset 2020 delades ut till Elisabet Jonsson, avdelningschef för plan- och byggavdelningen i Uppsala kommun. Hon delade priset med Rami Younes, engagerad ideell ungdomsledare.

Med en medveten strategi för barnets rättigheter, kan vi 2021 tillsammans nå ännu längre i förverkligandet av barnkonventionen.

Gunilla Oltner, ordförande

5 bra saker 2020

Barnombudet i Uppsala län ser till att barns rättigheter gäller på riktigt. Det här är något av det som vi gjort under 2020.

  • Vi har givit stöd och råd om enskilda barns rättigheter inom till exempel skola, socialtjänst och vård, så att många barn och familjer fått en bättre tillvaro. Vi har också samarbetat med Uppsala kommuns brukarombud och flera intresseföreningar som arbetar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det har inneburit konstruktiva förslag för att kunna se till att fler barn och unga får rätt stöd i rätt sammanhang.
  • Unga Experter har stärkt sina kontakter med andra unga patientråd i landets barnsjukvård. BOiU är initiativtagare och samordnare för gruppen. Längre ner kan du se en kort film om vad Unga experter gör.
  • Vi har skrivit på för ett nytt flerårigt partnerskap med Region Uppsala och kan därmed fortsätta arbeta med det aktiva barnrättsarbete som pågår inom regionen.
  • Vi har, trots allt, kunnat genomföra många utbildningar med verksamheter i Uppsala kommun och län. Här har engagerade deltagare kunnat ta tillvara barns kompetens och hitta metoder för att kunna forma barns miljö utifrån barns behov. Och vårt Arvsfondsprojekt Children’s program, som utbildar vuxna för att kunna stödja och hjälpa barn i missbruksmiljö, har framgångsrikt genomfört sin första ledarutbildning. Alla våra utbildningar finns här.
  • Vi medverkade med hela 3 föreläsningar på Barnrättsdagarna, Barnrättssveriges största happening: om vår webbutbildning Likarätt, om intervjumetoden In my shoes och om det nationella nätverket Barnanpassad vård, som vi samordnar.