Skolor brister gällande elever med NPF

Skolor i Uppsala län brister när det gäller att tillgodose rättigheter för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Framför allt finns brister gällande elevernas delaktighet, vilket i sin tur påverkar kvaliteten på de insatser som görs. Skolpersonal, elever och närstående vuxna efterfrågar regelbunden utbildning för personal och ökad delaktighet från eleven och elevens närstående vuxna angående utformning och uppföljning av anpassningar, särskilt stöd och LSS-insatser. Detta är slutsatserna i en kartläggning som vi genomfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. Det är Barnombudet i Uppsala län som står för innehåll och slutsatser i rapporten. I kartläggningen undersöks hur kommuner i Uppsala län beaktar barnrättsperspektivet inom ramen för funktionshinderspolitikens genomförande. Kartläggningen bekräftar den bild som tidigare framkommit i flera tidigare rapporter och sammanställningar från Myndigheten för delaktighet, Skolinspektionen, SPSM och Riksförbundet Attention.