Så gör du orosanmälan

Vad lagen säger

Socialtjänstlagen, 14 kap.

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

Olika yrkesgruppers anmälningsplikt regleras i socialtjänstlagen.

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

  1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
  2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,
  3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
  4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Barnombudets roll

Vad vi kan göra i rådgivning

Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala.

Vårt perspektiv är barnets och barnets rättigheter. Vi vill gärna prata direkt med berörda barn om det är lämpligt/möjligt. Läs mer om vår rådgivning.

Utanför Uppsala? Läs mer här.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Det är viktigt att du gör en orosanmälan snabbt om du är orolig för att ett barn far illa.

Om orosanmälan

Om du misstänker att ett barn far illa är det viktigt att du anmäler din oro till socialtjänsten. Den som arbetar med barn och unga har anmälningsplikt. Alla andra bör enligt lagen anmäla.

Läs om orosanmälan

Det finns inga formella krav på hur en anmälan ska se ut.

  • Anmälan kan vara muntlig och/eller skriftlig.
  • Socialstyrelsen rekommenderar att du som är anmälningsskyldig anmäler skriftligt. I en akut situation kan det vara nödvändigt att göra en anmälan per telefon, men då bör din anmälan bekräftas skriftligt.

Anmäl på en gång

Anmäl så fort du fattar misstanke om att ett barn far illa. Du behöver inte vara säker på att något är fel – det är socialtjänstens uppgift att ta reda på det.

Verksamhetsrutiner

På myndigheter och yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter bör det finnas rutiner för hur en anmälan ska göras. Vill du ha hjälp att upprätta rutin – vänd dig till din chef eller till socialtjänsten där du bor. Om det ska upprättas en anmälningsrutin på din arbetsplats är det bra att jobba med den i hela personalgruppen.

Det är viktigt att alla vet hur det går till att anmäla och av vilka anledningar det ska göras.

Du kan vara anonym

Du som inte har anmälningsplikt kan vara anonym. Om du väljer att vara anonym är det svårare för socialtjänsten att agera på din anmälan. Men om du är orolig för ett barn, är det bättre göra en anonym anmälan än att inte gör någon alls.

Anmäl så här

För att göra oron konkret kan du dela upp anmälan i två delar. Beskriv

  1. först vad du sett eller hört och
  2. sedan varför det får dig att känna oro.

Lämna dina kontaktuppgifter så att du kan bli nådd de närmaste dagarna, eller hänvisa till en kollega som är insatt i ärendet. Detta gäller framför allt dig som har anmälningsplikt, men det underlättar alltid för socialtjänsten.

Du som inte har anmälningsplikt kan göra en anonym orosanmälan.

Informera föräldrarna?

Informera inte föräldrarna om din anmälan i de fall där det finns misstanke om våld eller sexuella övergrepp.

Om utredningen läggs ner

Har du anmält, utredningen har lagts ner, men din oro kvarstår? Anmäl igen!