Kränkning och mobbning i skolan

Enligt läroplanen har skolans rektor ett särskilt ansvar för att skydda elever mot kränkningar. Rektor har också ett särskilt ansvar för att hjälpa de elever som blivit utsatta.

Mobbning och kränkningar

Kränkningar kan vara många olika saker. Det är alltid den som mobbar och kränker som gör fel.

Läs mer om mobbning och kränkningar

Skolan måste hjälpa till

Om skolan får veta att en elev känner sig utsatt måste skolan direkt ta reda på vad som hänt och försöka hjälpa till. Skolan måste också göra allt för att det inte ska hända igen.

Skolans rektor ska se till att elever som blir utsatta för kränkningar får hjälp.

Detta gäller om kränkningarna sker i eller i samband med skolan/förskolan eller fritids – exempelvis på skolbussen.

En del kränkningar som sker utanför skolan, till exempel via mobiltelefon eller på nätet, har ändå med saker som händer i skolan att göra. Då har också skolan ett ansvar för att ordna det.

Två viktiga planer

Alla skolor ska ha en plan för att alla ska behandlas likadant och mot kränkande behandling. Det kallas för en likabehandlingsplan. Den ska skrivas om varje år och ska handla om just den skolan. Den ska tas fram tillsammans med personal och elever och gärna också föräldrar.

Planen ska innehålla en främjande, en förebyggande och en åtgärdande del. I planen ska det stå:

  • hur skolan ska se till att kränkningar och mobbning inte sker
  • vem som ansvarar för vad
  • vad skolan ska göra om mobbning eller kränkningar upptäcks.

Om en elev har blivit utsatt ska skolan skriva ner vad som ska göras och hur och när man ska kontrollera om mobbningen eller kränkningarna tagit slut. Det kallas för en handlingsplan.

Om ett barn blivit kränkt i skolan

Det första steget är alltid att prata med en lärare eller någon annan vuxen på skolan. Berätta vad som hänt och hur barnet känner sig.

Alla kränkningar ska rapporteras till rektor som ska göra en anmälan till skolans huvudman (kommunen eller den som driver skolan).

Slutade kränkningarna inte? Undersök om det finns ett antimobbningsteam på skolan och kontakta det. Eller kontakta skolans sköterska, kurator, psykolog eller läkare.

Fortfarande inte bra? Kontakta rektor som är ytterst ansvarig för skolans arbetsmiljö och att inga elever kränks.

Om inga av dessa kontakter och möten har lett till att kränkningarna upphör, och du upplever att skolan inte gör tillräckligt, så kan du göra en anmälan till huvudmannen för skolan.

Att anmäla skolan

Om det är en kommunal skola finns det oftast ett formulär på skolans hemsida. Här kan du beskriva på vilket sätt du inte tycker att skolan gör tillräckligt.

Om det är en friskola är ibland rektor den som är högst upp och då får du gå till Barn- och elevombudet.

Ibland finns det någon som är chef över rektorn som du kan kontakta. Det är olika för varje friskola.

Om en vuxen kränker ett barn i skolan

Om någon som arbetar med barn har kränkt ett barn

Anmäl till Skolinspektionen. De tar reda på vad som hänt, och hur skolan har arbetat med att förhindra att det händer igen.

Om Skolinspektionen kommer fram till att skolan har gjort fel så kan de ge olika typer av kritik beroende på hur allvarliga felen är, för att få skolan att bli bättre på att motverka och hantera kränkningar. Skolinspektionen kan däremot inte hjälpa just den elev som blivit kränkt eller mobbad.

Diskriminering

Ibland kan en kränkning vara diskriminering. För det krävs två saker: Det ska vara någon som bestämmer över barn som kränker ett barn, till exempel någon som arbetar på skola, förskola eller fritids. Kränkningen ska också handla om någon av diskrimineringsgrunderna (se faktaruta).

Diskriminering är olagligt.

En elev kan inte diskriminera en annan elev. Endast någon som bestämmer över en annan kan diskriminera.

Du kan anmäla till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO utreder och kan ta det som hänt till domstol. Men det är ovanligt.

Om ett barn kränker ett barn i skolan

Om ett barn blir kränkt av ett annat barn i skolan kan du anmäla det till Barn- och elevombudet. De tar reda på vad som hänt och hur skolan har arbetat med att förhindra att det händer igen. De ingriper inte i just ditt fall.

När BEO har utrett saken kan de till exempel ge en anmärkning eller ett föreläggande till skolan. På sdet sättet ska skolan bli bättre på att motverka och hantera kränkningar.

Övrigt att tänka på

  • Kolla planerna! Hur ser skolans arbete för likabehandling och mot kränkningar ut. Finns det en plan? Det måste de ha! Följer skolan planen?
  • Dokumentera! För att kunna beskriva vad skolan gjort eller inte gjort för att ta itu med kränkningarna eller mobbningen, så måste du skriva ner så mycket som möjligt. Spara mejl och anteckningar från möten, och skriv ner eller spela in samtal. Du får spela in samtal om du själv är med i rummet, och du får spela in telefonsamtal där du medverkar; du behöver inte tala om att du spelar in för de andra. Tänk på att inte använda inspelningar eller sparade mejl på ett sätt som kränker den andra personen!
  • Polisanmäla? Om du tycker att kränkningen är ett brott (till exempel misshandel, förtal, förolämpning eller hatbrott) så kan du göra en polisanmälan.