Gör orosanmälan om du misstänker det här

Vad lagen säger

Socialtjänstlagen, 14 kap.

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

Olika yrkesgruppers anmälningsplikt regleras i socialtjänstlagen.

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,
 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Barnombudets roll

Vad vi kan göra i rådgivning

Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala.

Vårt perspektiv är barnets och barnets rättigheter. Vi vill gärna prata direkt med berörda barn om det är lämpligt/möjligt. Läs mer om vår rådgivning.

Utanför Uppsala? Läs mer här.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Känner du oro för att ett barn far illa? Det är skäl nog att göra en orosanmälan. Det är sedan socialtjänstens sak att bedöma om barnet eller familjen behöver insatser.

Om orosanmälan

Om du misstänker att ett barn far illa är det viktigt att du anmäler din oro till socialtjänsten. Den som arbetar med barn och unga har anmälningsplikt. Alla andra bör enligt lagen anmäla.

Läs om orosanmälan

Här nedan följer några exempel där det kan vara skäl att göra anmälan. Att något saknas i listan behöver inte betyda att det inte finns skäl för anmälan.

 • Fysisk misshandel.
 • Sexuella övergrepp.
 • Psykisk misshandel: systematiska kränkningar, nedvärdering och hot.
 • Otillbörligt utnyttjande: Sexuellt utnyttjande, ansträngande kroppsarbete, barnet har för stort självständigt ansvar i förhållande till ålder.
 • Brister i fysisk omsorg: vanvård, misskötsel i fråga om hygien och kläder, barnet får ej lämplig hälso- och sjukvård eller tandvård, barnet lämnas utan tillsyn eller nödvändigt skydd.
 • Brister i känslomässig omsorg: eftersatt trygghet och stimulans på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller sjukdom hos föräldrar. Konflikter mellan föräldrarna som har negativ inverkan – barnet får ”sitta emellan.”
 • Andra förhållanden i hemmet: missförhållanden som i första hand ej beror på vårdnadshavare/förälder utan på sambo eller annan, familjevåld, bristande anknytning eller sjukligt symbiotiskt förhållande mellan barn och föräldrar.
 • Missbruk eller misstanke om missbruk av droger eller alkohol hos ett barn eller en ungdom.
 • Brott: kännedom om att ett barn eller ungdom begår brott eller på annat sätt – t ex genom kraftfullt utagerande beteende – visar tecken på att utvecklas ogynnsamt.
 • Fall där vårdnadshavare inte vill delta i utredningar om barnets situation i skolan, med målsättningen att finna en alternativ skolgång. Exempel på detta kan vara placering i särskild undervisningsgrupp eller annan alternativ insats inom skolans ansvarsområde.