Därför ska du göra orosanmälan

Vad lagen säger

Socialtjänstlagen, 14 kap.

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

Olika yrkesgruppers anmälningsplikt regleras i socialtjänstlagen.

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,
 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Barnombudets roll

Vad vi kan göra i rådgivning

Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala.

Vårt perspektiv är barnets och barnets rättigheter. Vi vill gärna prata direkt med berörda barn om det är lämpligt/möjligt. Läs mer om vår rådgivning.

Utanför Uppsala? Läs mer här.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Det kan kännas svårt att ta steget att göra en anmälan. Det här är några skäl till varför du bör anmäla om du är orolig för att ett barn far illa.

Om du är orolig för ett barn ska du göra en orosanmälan. Några anledningar:

 • Kom ihåg att det är din oro för barnet som du anmäler. Du anmäler inte föräldrarna och anmälan är inte riktad ”mot” någon.
 • För att barnet och familjen ska kunna få stöd och hjälp.
 • Föräldrar är sällan ”dåliga” – oftast är det en situation som är för svår
 • För att du vill barnets bästa.
 • Barnet mår bättre av att någon ser att barnet inte har det bra och att den som anmäler vill hjälpa.
 • Din anmälan kan vara det som behövs för att familjen ska kunna få hjälp och vilja ta emot hjälpen.
 • Du hjälper socialtjänsten att se hela bilden. Samverkan kan hjälpa barnet.
 • Barnets behov ska vara utgångspunkten.

Om orosanmälan

Om du misstänker att ett barn far illa är det viktigt att du anmäler din oro till socialtjänsten. Den som arbetar med barn och unga har anmälningsplikt. Alla andra bör enligt lagen anmäla.

Läs om orosanmälan