Verksamhetsberättelse 2015

2015: Best of 

Vi har sammanfattat år 2015 för Barnombudsmannen i Uppsala i en årsredovisning. Gillar du vad vi gör? Stöd oss genom att bli medlem.

 2015-1

Eldshow för barnkonventionen

Barnkonventionens årsdag firades med eldshow, barnrättsmaskin och brandtal. Läs mer i UNT.
2015-2

Gör tvärtom! 

Barn föreslog hur Uppsala ska bli riktigt dåligt i evenemanget Gör tvärtom! på Kulturnatten. Läs mer här (kopia av den hemsida vi hade uppe i samband med evenemanget)
2015-3

Kortfilm

Inom Läns-BO-uppdraget gjorde vi en kortfilm om barnrätt som de flesta i landstinget ska se. Se filmen här.
2015-4

Folder för bättre BVC-besök

Om barn vet vad som ska hända går besöket bättre – därför gjorde Läns-BO tillsammans med Barnhälsovården tre foldrar som riktar sig till barn inför 3-, 4- och 5-årskontrollerna. Foldrarna blev genast mycket populära – åtminstone bland BVC-personalen! Läs foldrarna här.
 2015-5 Elin och Carl spelar in ljud till BK för allas hemsida.

BK för alla

BK för alla drog igång under hösten efter beviljat anslag från Arvsfonden. Projektet ska göra Barnkonventionen och rättigheterna tillgängliga för barn och unga med funktionsnedsättning. Läs mer här.
2015-6 Karin och Lisa i Almedalen.

Därför behövs fristående lokala barnombud

Vi höll i ett seminarium i Almedalen om varför fristående lokala barnombud behövs, och fick uppmärksamhet i nationell media.

Barnrättsliga beslutsunderlag

Barnkonsekvensanalyser har genomförts i landstinget efter den mall som Läns-BO tagit fram. Uppsala kommunfullmäktige har efter vårt påverkansarbete beslutat att barnperspektivet ska finnas med i kommunens beslut och policier.

Rådgivning

Vi har stöttat unga och föräldrar kring en mängd olika problem, t ex:
 • tonåring med självmordstankar fick stöd hos BUP,
 • elev som kränktes och diskriminerades fick stöd,
 • unga fick lära sig om vilka rättigheter de har när de inte kan bo hos sina föräldrar,
 • föräldrar med barn som bevittnat eller utsatts för våld i hemmet fick stöd och råd

Det här vill BOiU

Vision

Varje barn i Uppsala län lever och utvecklas på ett sätt som tar hänsyn till barnets vilja och åsikter och gynnar barnets eget bästa. BOiU vill att barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter och våga och vilja kräva sina rättigheter, att vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på barns villkor, och se barns egen kompetens utifrån deras egna erfarenheter så att FN: s barnkonvention blir verklighet.

Om BOiU

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som har funnits sedan 1988. Vi arbetar i Uppsala kommun och Uppsala län. Föreningen får sin finansiering av Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län.

Historia

1985 startade en jourtelefon för barn och unga i Uppsala. Jourtelefonen var öppen två kvällar i veckan och bemannades av ideellt arbetande personer. 1988 fick verksamheten, som då bildade en förening med stadgar och styrelse, i uppdrag av kommunen att starta en barnombudsmannaverksamhet. Verksamheten har sedan vuxit och utvecklats till att bli betydligt mera övergripande och strategiskt inriktad. Jourtelefonen finns i dag kvar i form av rådgivning via telefon, mejl, webb och sociala appar.

2015: Det här gjorde vi

Vi gick in i 2015 med fyra huvudsakliga arbetsområden: Information, Påverkan, Samverkan och Stärka barns och ungas röster. För att det sätt vi beskriver verksamheten ska stämma bättre överens med hur vi arbetar har vi under 2015 införlivat arbetsområdet Samverkan i övriga områden, samt lyft ut vår stöd- och rådverksamhet ur Information till ett eget område. Arbetsområden 2015 är alltså Stöd och råd, Information, Påverkan och Stärka barns och ungas röster.  I praktiken har vi arbetat på samma sätt med samverkan och stödverksamhet som tidigare.

2015: Personer vi träffat

Nästan 2500 vuxna har vi träffat angående barnets rättigheter: politiker, anställda som arbetar med barn inom socialtjänst, hälsovård, sjukvård, skola och förskola, med flera. Ungefär 1000 barn har vi också träffat för information eller dialog.

Personer vi träffat 2015, förutom stödsamtal

Personer vi träffat 2015, förutom stödsamtal. Klicka för större bild.

2015: Stöd och råd

Vi ger stöd och råd via telefon och mejl om barns och ungas konkreta rättigheter och möjligheter att få den hjälp de behöver. Under året kontaktades vi i 82 olika ärenden för stöd och råd. Cirka 20 % av kontakterna kom från barn eller unga. Några exempel  Vi har stöttat unga och föräldrar kring en mängd olika problem, t ex:

 • tonåring med självmordstankar fick stöd hos BUP,
 • elev som kränktes och diskriminerades fick stöd,
 • unga fick lära sig om vilka rättigheter de har när de inte kan bo hos sina föräldrar,
 • föräldrar med barn som bevittnat eller utsatts för våld i hemmet fick stöd och råd.

2015: Information

Vi informerar om barnkonventionen till barn, unga och vuxna (såväl vårdnadshavare som beslutsfattare och personal som arbetar nära barn).

2015-1

Eldshow. Barnkonventionens årsdag firades med eldshow, barnrättsmaskin och brandtal. Läs mer här!

2015-12

Barnrättspriset. Barnrättspriset delades ut på Barnkonventionens ”födelsedag” 20 november. Pristagare var Axelina förskola. Läs motivering här!

2015-13

Folder för bättre BVC-besök. Om barn vet vad som ska hända går besöket bättre – därför gjorde Läns-BO tillsammans med Barnhälsovården tre foldrar som riktar sig till barn inför 3-, 4- och 5-årskontrollerna. Foldrarna blev genast mycket populära – åtminstone bland BVC-personalen! Läs foldrarna här.

Projekt

BK för alla. BK för alla drog igång under hösten efter beviljat anslag från Arvsfonden. Projektet ska göra Barnkonventionen och rättigheterna tillgängliga för barn och unga med funktionsnedsättning. Läs mer.

Utbildningar

Seminarier: för skolpersonal i skolorna; för förskolepersonal om barnkonventionen, likabehandling och koppling till hållbar utveckling. Utbildningar för politiker och medarbetare: Utbildat barnhandläggare, försörjningsstöd, boendeenhet och strateger inom socialtjänst och arbetsmarknadsnämnd och styrelse för teknik och service. Under 2016 kommer arbetet att systematiseras genom samverkan med kommunledningskontoret. Omfattande utbildningar inom Läns-BOavtalet, se särskild redovisning. Utbildningsdagar: Om barns vittnesmål/utsagor och om ensamkommande barn, arr av Barnskyddsrådet. Läs mer. Samverkansdagen om samverkan kring utsatta barn genomfördes igen för studenter inom läkar, socionom, psykolog och sjuksköterskeprogram. Kortfilm. Inom Läns-BO-uppdraget gjorde vi en kortfilm om barnrätt som de flesta i landstinget ska se. Se filmen här.

2015: Påverkan

Vi lyfter frågor som är viktiga för att barnets rättigheter ska fungera för alla barn i kommunen. I vårt arbete med att bevaka ingår granskning av kommunens arbete för barnets rättigheter, både beslut och brist på beslut. Vi arbetar även med att stödja kommunens verksamheter i arbetet med barnets rättigheter. Ibland lyfter vi frågor utifrån att någon har hört av sig till oss, ibland handlar det om något föreningen har identifierat som viktigt, och ibland något som är aktuellt i media eller samhället i övrigt.

 Fokusfrågor 2015 …

Årsmötet 2015 antog en handlingsplan där ett antal fokusfrågor under arbetsområdet Påverkan valdes ut. Nedan finns en genomgång som visar hur det gick. Handlingsplanen (pdf)

… och så här gick det

Barnrättsliga beslutsprocesser

Mål: BOiU vill att kommunerna i Uppsala län utbildar politiker och medarbetare i barnrätt. Om barnets rättigheter säkras systematiskt i beslutsprocesser kommer kommunerna att ta bättre, mer hållbara beslut. Så långt kom vi 2015: Uppsala kommunfullmäktige tog beslut att barnperspektivet ska ingå i alla policier och beslut. Många års påverkan har givit resultat! Vi har också utbildat politiker och medarbetare i Enköping och kartlagt läget i länets samtliga kommuner. Dessutom ska den mall som Läns-BO skapat för barnkonsekvensanalyser användas i landstinget, och både medarbetare och politiker ska utbildas i barnrätt, bland annat genom Läns-BO:s film.

Likabehandlingsarbete

Mål: Kvaliteten på förskolors och skolors arbete med likabehandling ska höjas. Personalen ska få utbildning. Så långt kom vi 2015: Påverkan pågår. Kommunledningskontoret har beslutat att alla politiker och medarbetare ska få generell utbildning i barnrätt.

Sexuella övergrepp inom skola och förskola

Mål: BOiU ska bidra till att det skapas dels tydliga förebyggande rutiner mot sexuella övergrepp inom skola och förskola, och dels handlingsplaner om övergrepp förekommit. Så långt kom vi 2015: Kommunledningskontoret har beslutat att alla politiker och medarbetare ska få generell utbildning i barnrätt. Påverkan pågår.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

Mål: BOiU ska bidra till att skapa en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer inom Uppsala kommun. Ekonomisk utsatthet ska finnas med som diskrimineringsgrund i likabehandlingsarbetet inom skolor och förskolor. Så långt kom vi 2015: Vi beslutade att arrangera ett seminarium om ekonomisk utsatthet för skolpersonal tillsammans med utbildningsnämnden under våren 2016. Påverkan pågår.

Föräldrastöd

Mål: BOiU ska se till att föräldrastödet utökas och att ambitionen ska vara att stödet når alla föräldrar. Fokus för 2015 ligger på tonårsföräldrar. Så långt kom vi: Ej genomfört. Tillsammans med Länsstyrelsen och Regionförbundet pågår ett arbete för att ta fram samlad information om utbudet av föräldrastöd.

Familjerätt

Mål: BOiU ska påverka så att det erbjuds fler varianter av stöd till föräldrar som separerar, och att kommunens arbete gentemot barn i separationer utvecklas. Så långt kom vi: Ej genomfört. Påverkan pågår.

Fristående barnombud

Mål: BOiU ska sprida idén om fristående lokala barnombud till andra kommuner i landet. Så långt kom vi: Vi höll i ett seminarium i Almedalen och fick vår debattartikel publicerad i nationella media, samt syntes i SVT Uppland.

2015: Stärka barns och ungas röster

Vi arbetar i skolor med information om rätten till påverkan och hur det kan gå till, vi skapar konkreta möten där barn och unga träffar beslutsfattare. Vi ger även sedan 2006 ut tidningen Word, som produceras av en ungdomsredaktion.

2015-14

Sommarjobbarna 2015.

Sommarjobbare. För andra året hade vi sommarjobbande ungdomar från årskurs 9 och gymnasiet som utifrån intressen arbetade med påverkan och kommunutveckling. Lyssna på en radiointervju med sommarjobbarna och läs en tidningsintervju. Din röst. Din röst, där barn och unga får lära sig om rättigheter och möjligheter till påverkan, har använts av 2 gymnasieklasser, 1 mellanstadieklass, 1 fritidsgård samt vid 3 workshops på Stadsteaterns Boost-event. Fokusgrupper. Vi erbjuder fokusgrupper för barn och unga kring olika ämnen eller erfarenheter. 2015 träffade vi dels unga med hörselnedsättning och dels barn som har en förälder med kognitiv funktionsnedsättning. Den senare gruppen presenterades vid SUF-konferensen 2015 (bläddra igenom presentationen), vid möte med handläggare på socialtjänsten och på seminarium med Allmänna barnhuset. Word. Ungdomsmagasinet Word har liksom tidigare planerats, producerats och distribuerats av gymnasieungdomar i Uppsala, med ungas perspektiv. Den har delats ut på gymnasieskolor, och på andra ställen där unga finns, samt till politiker med flera. Word har funnits sedan 2006 och kommer våren 2016 ut med sitt femtionde nummer. Sannolikt är Word Sveriges enda regelbundet utkommande lokalproducerade ungdomsmagasin. Läs alla nummer här.

Anna, Jesper och Banaz i Kanada.

Knas Hemma. Delaktighetsprojektet Knas hemma, om rättigheter inom familjehems- och HVB-vården, gick in på sitt tredje och sista år som Arvsfondsprojekt. Under sommaren besökte unga deltagare Office of the Provincial Advocate for Children and Youth i Toronto, Kanada, för ett tio dagars internationellt utbyte. Mer om Knas hemma här.

2015: BOiU i medier och sociala medier

Redaktionella inslag

BOiU förekom 32 gånger i redaktionella inslag i media under 2015. Se hela listan (med länkar) över intervjuer och nyhetsartiklar.

Debattartiklar

BOiU skrev sex olika debattartiklar under året, varav en i nationella medier. Två av artiklarna publicerades i respektive två olika medier). Se alla debattartiklar.

Sociala medier, webb

Facebook är fortfarande det sociala medium där BOiU och Word är störst. BOiU, Word och Läns-BO har ökat i alla sociala medier utom för Twitter på Word.

2015: Våra resurser

Anställda

 • Lisa Skiöld, verksamhetschef
 • Martin Price, länsbarnombudsman
 • Ami Forsberg
 • Anna Sabelström
 • Ehline Larsson
 • Fredrik Norén
 • Karin Hallén Sehlin
 • Mårten Markne

Praktikanter

Universitetspraktikant: Claudia Forsberg. Prao-elever: Olivia Karlsson, Alma Leijonhufvud, Jenny Hiller.

Frivilliga

Wordredaktionen: Andrea Byding, Alvar Johansson, Albin Ask, Alva Spångberg, Amanda Söderberg, Aurin Rahman, Indra Vasaitis, Linnéa Paz, Madeleine Trolle, Mathilda Sandberg, Tanya Al-Khafaf, Sara Dutta, Siran Chang, Donia Saleh, Alicia Östlund, Henrik Sjödin, Ida Ronhot, Felix Wahlström, Lovisa Mattsson, Miranda Libert, Sara Hovstadius, Benjamin Spörndly, Léo Bewa, Pany Ghaderi, Tilde Pennhage, Karl Carlsson.

Föreningen

Medlemmar

31 december 2015 hade föreningen 44 st betalande medlemmar.

Styrelse

Gunilla Oltner, ordförande; Ulf Wennström; Emma Ericsson; Anna Singer; Göran Hedefalk; Mohima Mumin; Johanna Fjellborg

Revisorer

Lena Hellman och Agnetha Sylwan Nelander

Läns-BO:s referensgrupp

Anna-Karin Vaz-Contreiras, Jeannette Escanilla, Thomas Eriksson, Åsa Sikberg, Gunilla Oltner, Martin Price, Lisa Skiöld

Ekonomi

Intäkter och överskott fördelas enligt diagrammen nedan.

Intäkter. Klicka för större bild.

Inför 2015 sänktes ersättningen från landstinget med cirka 180 000 kr. Eftersom vi hade avsatt motsvarande summa från första året med Läns-BO kunde vi ändå upprätthålla motsvarande nivå på arbete inom avtalet året ut. I budget hade vi också beräknat att kunna använda oss av föregående års överskott, vilket nu visar sig inte ha behövts. Den största orsaken till det är att vi fick en vakant deltidstjänst under hösten som vi inte tillsatte. Vi hade också planerat att få in pengar på sponsring – det har vi inte lyckats med, och vi har också fått in mindre i övriga bidrag och föreläsningsintäkter än planerat. Wordannonsering har istället gått bättre än förväntat. Att Word haft lägre tryckkostnader på grund av färre sidor/nummer, och att vi fick hyreslättnad på grund av flytt märks också i utfallet. Totalt sett har vi i stora drag följt budget, och haft god kontroll på ekonomin, vilket gör att vi vid 2015 års slut återigen får ett mindre överskott, efter att ha upplöst de pengar som följt med Läns-BOavtalet sedan 2013.  

Län-BO:s verksamhetsberättelse

Läns-BO verksamhetsberättelse 2015