Seminariedagen När du misstänker att ett barn far illa, också kallad Samverkansdagen, är en studiedag på Uppsala universitet om interprofessionell samverkan när ett barn far illa.

Vid varje tillfälle träffas cirka 300 blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer och lär av och om varandra. Studiedagen förenar kunskap, tillit och öppenhet för vad som är barnets bästa.

Kontakt

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

018 700 99 32

martin.price@barnombudet.se

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Seminariededagen anordnas sedan 1999 två gånger om året på initiativ av Barnombudet i nära samarbete med fyra institutioner på universitetet.

Under pandemin arrangerades dagarna digitalt men vi har upptäckt andra fördelar med det. På sikt hoppas vi dock delvis återgå till fysiska träffar.

Delta

De studenter som erbjuds denna dag genom sin utbildning får information om deltagande av sin lärare.

Du som studerar till läkare, psykolog, sjuksköterska eller socionom och inte får information av din lärare kan prata med din lärare för att delta.

Du som arbetar som socionom får gärna delta även i din yrkesroll. Kontakta Martin Price eller din utvecklingsledare.

Program

Torsdag 23 maj 2024

Preliminär tid: kl. 10-15

Plats: i studenternas datorer

09-10 Se två inspelade föreläsningar:

    • Föreläsning 1 Soc-anmälan. Varför och vad händer sen? Socialsekreterare, Uppsala kommun

    • Föreläsning 2 Hur påverkar svåra upplevelser i barndomen barns utveckling? Läkare, Akademiska barnsjukhuset

10-12 Gruppdiskussioner

Gruppdiskussioner i digitala grupper inom respektive utbildning.

13-14.45 Paneldiskussion

Paneldiskussionen sänds live via Zoom. Fallen diskuteras och frågor besvaras. Moderator: Martin Price, Barnombudet Uppsala län

14.45 Slut